Křest dětí

Proč je důležité dát děti pokřtít?

Pokud chcete dát dětem přímo nebeský dárek, určitě je dejte pokřtít. Křtem se člověk stává Božím dítětem. Bůh nás takto bere do své nebeské rodiny, což nám poskytuje tu nejlepší ochranu a jistotu. Nevíme, jak tady na tomto světě budeme dlouho, ale víme, že nám křest pomáhá růst ve víře a připravit se na osobní setkání s Bohem tváří v tvář v okamžiku, kdy budeme přes práh věčnosti odcházet z tohoto světa. Samozřejmě, že jen samotný křest člověka nezachrání. Je potřeba, abychom žili s Bohem, řešili s Ním své životní události a byli s ním v kontaktu. Zkrátka abychom Mu otevřeli svá srdce a dali Mu do ochrany i děti, které přijímají křest.

Je lepší nechat děti, aby se sami rozhodli, až vyrostou?

Někdo může namítnout, že je lepší nechat dítě, aby se samo v dospělosti rozhodlo, jestli chce křest přijmout. Vzhledem k tomu, že s výběrem základních návyků, jídla, školy, lékaře, bydlení a dalších skutečností nečekáme až na dospívání, ale vybíráme vždy to nejlepší, je dobré pro duchovní růst našich nejmenších také neváhat a určitě jim křest zprostředkovat. Takto to máme potvrzené i v Bibli, že už první křesťané před dvěma tisíci lety děti křtít dávali.

Bůh přichází jako první

Vždy, když někdo uvažuje o křtu pro své dítě, je to zároveň i projev Božího působení. On každému člověku nabízí otevřenou náruč a zve nás k sobě do společenství Božích dětí. Křest je tedy odpovědí na Boží nabídku, kterou je potřeba dobře pochopit a s vděčností na ni odpovědět. Je to jistě velká radost pro Vás rodiče, kteří nesete všechny radosti i starosti společně s dětmi. Jedná se také o odpovědnost, kterou nemohou převzít ani prarodiče, ani kmotři, ani přátelé, i když pochopitelně na ní mají svůj podíl.

Vstupenka do nebe nebo vzácné živé semínko

O křtu se někdy říká, že je vstupenkou do nebe. Vyžaduje však spolupráci a kontakt s Bohem. Je zasetým semínkem, které je potřeba zalévat. Čím vzácnější je rostlinka, tím ušlechtilejší péči vyžaduje. Víra zajisté k těmto vzácným darům patří. Rodiče a kmotři by měli dětem v každodenním životě ukazovat, jak úžasný Bůh je, modlit se společně, vzdělávat se ve víře a žít tak, aby dítěti bylo čím dál více jasné, že ho Bůh miluje a že se vyplatí dělat mu také radost svým životem. Křest otvírá pokladnici vzácných hodnot a učí jazyku lásky a důvěry k Bohu. Je důležité učit dítě komunikovat se světem a s Bohem. Víra nebere svobodu, ale naopak rozšiřuje horizonty. Tam, kde tímto jazykem hovoří jen jeden z rodičů, je určitě také prostor pro společné sdílení hodnot, jež jsou oběma rodičům blízké, a které nesou celkovou atmosféru v rodině. Povinnost vychovávat ve víře má tedy pochopitelně jen pokřtěný křesťan, ale i pro nepraktikující polovičku platí pravidlo: všichni jsou pozváni, nikdo není nucen.

Jak na to?

Nejdříve kontaktujte farní kancelář nebo se osobně se v dostatečném předstihu (nejméně 1 měsíc) domluvte po některé ze mší svatých s knězem, abyste si dohodli přípravu na křest. Příprava spočívá v několika setkáních (počet setkání záleží na připravenosti rodičů ohledně základů víry, zda se jedná o křest první nebo několikátý, absolvovaná příprava na vlastní křest, na manželství apod.) Obsahem přípravy je přátelské setkání a rozhovor s těmi, kdo budou dítě k víře vést, vysvětlení křestního obřadu a významu křtu. Protože rodiče a kmotři při křestním obřadu slibují před Bohem důležité skutečnosti a berou na sebe závazky výchovy dětí, příprava na křest pomůže vše pochopit a dobře se vše nachystat. Jistě skvělou přípravou je také svátost smíření všech zúčastněných.

Co je ke křtu potřeba

K první přípravě je dobré si přinést rodný list dítěte, oddací list. Spolu vyplníme formulář "Křestní zápis dítěte" - formální žádost o svátost křtu obsahující údaje potřebné k zápisu do matriky. Kmotři nebo rodiče ať opatří dítěti křestní svíčku a bílé roucho (košilku či svetřík). Tyto předměty si můžete objednat přímo na míru s vlastním citátem a jménem například zde:

Co se týče samotného obřadu, probíhá zpravidla v rámci mše svaté v neděli od 9:00 ve Vrchlabí, od 11:00 v Dolním Lánově a od 14:00 ve Špindlerově Mlýně.

Co nabízíme ve farnosti dětem?

Nejrůznějšími aktivitami chceme ve farnosti s výchovou dětí pomáhat. Nabízíme výuku náboženství, kde děti mezi sebou vytváří dobrou partu. Stačí děti na výuku náboženství přihlásit. Během společenství manželů na faře - 1x za měsíc v úterý navečer mají děti svůj program v klubovně a dospělí ve farní místnosti. Poslední neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti, po ní následuje Pohádka před obědem na faře ve Vrchlabí. Děti mohou zpívat a hrát ve Scholičce sluníčko, zapojit se do ministrování v kostele. Organizujeme farní dny, nocování na faře, Dobrodějnické opékání na farní zahradě, poutě, Perníkové víkendy apod.

Křestní obřad

Každá rodina má rezervována předem dohodnutá místa v kostele. Před začátkem mše svaté je vhodné dostavit se i s kmotry k hlavnímu vchodu kostela. Kněz krátce všechny přivítá. Následuje vstupní pozdrav a vstupní dialog, kde se celebrant ptá na jméno, které se rodiče rozhodli svému dítěti dát a co pro své dítě od církve žádají (křest, milost Boží …). Tento vstupní dialog je zakončen označením křížem, které činí kněz rukou na čele křtěnce a k čemuž vyzve i rodinu a kmotry. Pak v liturgickém průvodu přejdou všichni k oltáři.

Následuje bohoslužba slova, při které jsou přítomní ve vyhrazených lavicích. Po kázání je rodina s křtěncem a kmotry vyzvána, aby předstoupila před oltář ke křtitelnici. Následují přímluvy a litanie. Během litanií se vyjmenovávají jednotliví světci, které prosíme o přímluvu a pomoc. Připravte si i Vy kromě patronů křtěnce i další případné svaté, které chcete pozvat k tomuto obřadu. Všechna jména mají být jména světců. Následuje mazání olejem křtěnců na prsou dítěte.

Slavnost křtu pokračuje svěcením vody. Poté se rodiče a kmotři (případně všichni přítomní) zřeknou zlého a vyznají svoji víru. Následuje samotný křest trojím politím čela křtěnce ve jménu Otce, Syna i Ducha sv. Bezprostředně po křtu je křtěnec mazán olejem (chrisma) na temeni hlavy. Poté jsou kmotři vyzváni, aby dítěti předali bílé roucho a zapálili si od Paškálu křestní svíci.

Následuje eucharistická bohoslužba, nejprve nesení darů, na kterém se účastní rodiče, případně kmotři. Sv. přijímání se podává rodičům a kmotrům pod obojí způsobou.

Na závěr se naposledy dostaví rodiče (bez kmotrů) před oltář, aby přijali požehnání,
a to nejprve matka dítěte, pak otec dítěte. Před odchodem z kostela svěříme dítě před oltářem Panny Marie dítě pod její ochranu.

Křestní obřad podrobně ZDE

Výběr kmotrů

Jak praví kodex církevního práva, kmotrem může být každý katolicky pokřtěný a biřmovaný křesťan, starší 16 let, který praktikuje svoji víru. V zásadě ale jde o to, aby to byl člověk blízký rodině, ve které bude dítě vyrůstat. V roli kmotrů  může být i manželský pár, který má sám již jisté zkušenosti s křesťanskou výchovou (a s výchovou dětí vůbec) a je rodině jistou oporou. Kmotrem (kmotr – latinsky compater – spoluotec) nemůže být rodič křtěnce.

Výběr křestního jména

Je dobré si uvědomit, co znamená samotný „patronát“, tedy kterého světce vybíráme dítěti za patrona. Zpravidla to bývá nějaký rodičům sympatický světec (světice), který by mohl být dítěti určitým příkladem. Proto je dobré se v dostatečném předstihu začíst do nějakého kvalitního životopisu svatých (např. Rok se svatými, Naše světla) a vhodného patrona (nebo i více) vybrat. Nejde tedy pouze o to, udělat radost kmotrovi a dát jméno po něm. Křestní jména mají být jména těch, kteří byli prohlášeni za svaté. Jejich základní seznam pro orientaci naleznete např. zde. Můžete využít i další seznam českých světců tady. Je dobré poprosit Boha, aby Vám dal vědět, který svatý se pro Vaše dítě jako patron hodí. Svatých je plné nebe a už teď se těší, jak rádi a pečlivě Vám budou pomáhat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.