Svátost manželství

Proč mít církevní svatbu?

Chcete-li se vydat na společnou cestu životem, jistě je dobré si vybrat perfektního Průvodce. Určitě neexistuje nikdo lepší než ten, který nás stvořil a dále se o nás s láskou stará. Jak jistě tušíte, tím Průvodcem je Bůh. Když Jemu svěříme každý společný životní krok, jsme určitě v dobrých rukou. Toto se děje během svátosti manželství (církevní svatby), kdy si ženich s nevěstou slibují manželský slib před Bohem a berou si Ho tak za svědka.
Když Bůh stvořil člověka, již od počátku věděl, že není dobré, aby byl člověk sám. Stvořil lidi jako muže a ženu. Když budete zkoumat nejrůznější okolnosti týkající se tajemství, jak jste se potkali, že jste to právě vy dva a ne nikdo jiný … přijdete na to, že za tím má prsty „nebeský Režisér“, který pro každého z nás chce jen to nejlepší.

Být Božím obrazem a nežít „pod obraz“

Již na prvních stránkách bible čteme: „Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! … Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to velmi dobré.“ (Gn 1) Když bereme Boha jako svého partnera, bavíme se s ním a svěřujeme mu každodenní radosti i starosti, můžeme postupně také objevovat jeho OBRAZ v druhém člověku. Ideální je, když si s ohlédnutím zpět můžeme říci, že to, co jsme udělali, bylo velmi dobré, a když se pod to může i Bůh podepsat. Takto tedy nebudeme žít „pod obraz“, ale k Božímu obrazu.

Zázrak jednoho člověka

Je zajímavé, že když chtěli farizeové Ježíše nachytat a přivést ho do úzkých otázkou na rozvod, prozradil jim cestu k zázraku, který zažívá ten, kdo přijímá svátost manželství:
 
K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: "Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?" On jim odpověděl: "Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mt 19,3-6) 
 
Bůh sám totiž garantuje až takovou jednotu, že se ze dvou stává jeden - i když na venek jsou stále lidskýma očima vidět dva. Proto je dobré uzavírat svatbu před Bohem a účastnit se tak zázraku. Výhodou církevního manželství je jistota, že oba snoubenci jdou do vztahu naplno a se závazkem do konce života Je to tak proto, že co Bůh spojil, to drží. Samozřejmě, že to neznamená bezstarostný manželský život, ale že na to nejsme sami. Manželství, kde se manželé modlí pohromadě, drží pohromadě.

Zázrak na svatbě

Není jistě náhodou, že Pán Ježíš učinil svůj první zázrak na svatbě. Mohl to být velký průšvih, když by to tam dopadlo jako u „Suchánků“. Když se Ježíš postaral o to, že proměnil vodu ve skvěle víno, pozvěme Ho na svatbu a nebudeme se stačit divit, jaké životní zázraky pro nás připravil.

Jak začít: 9 rad

Chtít uzavřít sňatek "před církví a před Bohem" je krásná věc a je dobré po ní toužit. Protože se však jedná o křesťanskou svátost a zároveň o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, je k tomu nutné splnit několik podmínek a vyřídit několik formálních náležitostí:

1.    Dříve, než si snoubenci domluví termín a místo svatební hostiny, je potřeba, aby se domluvili s oddávajícím knězem. Důležité je se včas (minimálně 3 měsíce, ale spíše půl roku či dříve) domluvit s knězem, který by měl snoubence oddat, termín a místo svatby, aby bylo možné vše dobře naplánovat a připravit.

2.    Pro svatbu v kostele je nezbytné, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn v římskokatolické církvi. 

3.    Zároveň je nutné, aby se jednalo o první sňatek, tj. aby ani jeden z partnerů nebyl rozvedený (v některých případech je sňatek také možný, je ale nutné věc přezkoumat).

4.    Svatbu je nejpraktičtější mít v kostele v místě bydliště jednoho ze snoubenců (pokud je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Pokud snoubenci plánují svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde (je tedy nutné kontaktovat faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence). 

5.    Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat od faráře z daného kostela svolení. 

6.    Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat o tzv. dispens (o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem) na biskupství. 

7.    Farář místa, v němž se má svatba konat, bude potřebovat výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Bude tedy nutné kontaktovat faráře z farností, v nichž byli snoubenci pokřtěni. 

8.    Je nutné navštívit matriku a přinést požadované doklady; od matričního úřadu v obvodu, v němž se má sňatek konat. K svatbě v kostele je potřebné získat "osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou". V naší farnosti využíváme vrchlabskou matriku.

9.    Před sňatkem je potřeba absolvovat přípravu na manželství buď ve farnosti v místě bydliště, nebo s oddávajícím knězem. V naší farnosti k tomuto využíváme Víkend pro snoubence, který probíhá v horském středisku Eljon (fara) ve Špindlerově Mlýně. Víkend bývá na jaře. Tuto přípravu lze absolvovat i delší dobu před svatbou. Účastníkům můžeme vystavit potvrzení o účasti na tomto víkendu.

Zásnuby

Kdo chce využít k vykročení na společnou cestu křesťanských zásnuby, určitě je to dobré rozhodnutí. Zde se můžete podívat na několik témat ohledně přípravy na manželství,  času známosti a zásnub.

Jak probíhá svatební obřad v kostele?

Celou strukturu svatebního obřadu včetně manželského slibu najdete zde nebo tady

Pokud si plánujete vybrat Biblická čtení pro svatební obřad, je třeba o tom uvědomit oddávajícího kněze. Výběr čtení naleznete zde.

Pokud jsou ve Vašem okolí vhodní kandidáti pro čtení nebo zpěvu žalmu, nebojte se je oslovit.

Je dobré myslet i na zajištění varhaníka, hudby či zpěvu na svatebním obřadu. Květinovou výzdobu je vhodné připravit v den svatby nebo den před svatbou. V případě osobního aranžování i dodání firmou je třeba si ověřit přítomnost kostelníků v požadovaný den. Budete-li mít na svatbě fotografa či kameramana, je dobré, aby se před obřadem domluvil s oddávajícím knězem.

Podívejme se na manželství přirozeně a s trochou humoru

Pohled na svátostné manželství

Co řeší smíšené manželství?

Den svatebního obřadu

Nejméně čtvrt hodiny před obřadem je vhodné přijít společně se svědky do sakristie s občanskými průkazy a s prsteny. Oddávající odebere Vaše občanské průkazy, aby je zkontroloval a po Vašem manželském slibu případně znehodnotil odstřižením rohu. U svědků pouze zkontroluje potřebné informace a průkazy jim vrátí.

V čas obřadu všichni svatebčané, snoubenci společně se svědky a rodiči shromáždí před kostelem. Oddávající kněz s ministranty přijdou kostelem a u vchodu přítomné přivítají. Poté následuje liturgický průvod k oltáři v tomto pořadí: První jde ministrant společně s knězem a bezprostředně za nimi ženich s maminkou. Za nimi dva svědkové, otec ženicha s maminkou nevěsty a na konci nevěsta s otcem. Hosté stojí v lavicích, případně vedle lavic ve špalíru.

Kněz přivede ženicha k oltáři, svědkové i rodiče se postaví do první lavice a ženich očekává nevěstu. Otec předá ženichovi nevěstu a sám se postaví do první lavice.

Vyřízení dokladů po svatbě

Důležité je, aby nejpozději do tří pracovních dnů po svatbě se na matriku odevzdaly potřebné dokumenty. Potom se na matrice domluvit na vyzvednutí oddacího listu (cca týden po svatbě). Doporučujeme se tam nejdříve zavolat a domluvit si schůzku. S oddacím listem, s odstřiženým OP a Dokladem o změně stavu se dostavíte na OÚ (MÚ) Vašeho trvalého bydliště (anebo nového bydliště) a zažádáte o vydání nového občanského průkazu.

Odpovědi na nejrůznější otázky ve specifických případech můžete nalézt zde

Jak o svůj společný vztah pečovat

I když zažíváme, že zvláště v prvních chvílích manželství se případné problémy mohou snadno vyřešit nebo že vlastně ani ještě není moc co řešit, je dobré a prozíravé o společný vztah systematicky pečovat. Doporučuje se, aby si manželé na sebe našli pravidelně každý týden konkrétní čas (hodinu, odpoledne …), který budou mít jen a jen pro sebe a užijí si ho jako rande.
Je vyzkoušené a manžely doporučované vybrat si z nabídky a účastnit se setkání, zapojit se do společenství a přijet na akce, které jsou určené právě na rozvíjení manželského soužití, porozumění a řešení případných problémů. Zde uvádíme alespoň některé, které jsou snadno a rychle využitelné:
 
Víkend pro snoubence - Eljon
Duchovní obnovy pro manžele - Eljon
Manželské večery
Společenství manželů
Centrum pro rodinu
Manželům na blízku
Manželská setkání
Jak na život v manželství 

Cizinci

Podmínky stanoví především stát. Církevní podmínky jsou jednodušší vzhledem ke světovosti katolické církve. Proto doporučujeme se informovat na příslušné matrice. Potvrzení o křtu, pokud je psáno běžnému středoevropanovi srozumitelným jazykem (nejlépe latinsky či anglicky), není třeba úředně překládat. Co se týče samotného obřadu, je důležité, aby oba snoubenci i svědkové rozuměli, co kdo slibuje. Pokud je jeden z výše zmíněných cizinec, ale rozumí a hovoří česky, je třeba o tom učinit záznam (prohlášení) do snubního protokolu. Pokud kdokoliv ze snoubenců nebo ze svědků nerozumí řeči obřadu (případně slibu), je třeba obřad konat dvojjazyčně (v závislosti na jazykových schopnostech oddávajícího) anebo přizvat tlumočníka. Více na webu MV ČR nebo podrobné shrnutí najdete v tomto odkazu didacticus.cz

Zde je svatební obřad anglicky.

Zplatnění manželství (konvalidace, sanace)

Týká se těch, kdo uzavřeli pouze civilní sňatek a jeden ze snoubenců byl v té době pokřtěným katolíkem. Takové manželství je neplatné pro absenci kanonické formy. (pozn.: povinnost uzavřít sňatek v kostele mají všichni katolíci, právo nerozlišuje mezi katolíkem věřícím a nevěřícím či nepraktikujícím, tzv. matrikovým).
Existují dvě řešení, jak manželství zplatnit (tzn. lidově řečeno dát si je před církví do pořádku), a to formou sanace nebo konvalidace.

Sanace (sanatio in radice) se řeší formou žádosti místnímu biskupovi prostřednictvím svého faráře. Manželství je zplatněno zpětně k datu uzavření civilního sňatku. Tato forma se používá zvláště v případech, kdy druhá strana není ochotná (jakoby znovu) uzavřít sňatek kanonickou formou v kostele.

Konvalidace je v podstatě zplatnění civilního sňatku formou nového uzavření sňatku v kostele před příslušnou církevní autoritou, čili jedná se o nový manželský slib. Vznik manželství se pak církevně právně „počítá“ od data tohoto sňatku. Před civilními úřady (které se v tomto případě nekontaktují) však samozřejmě zůstává v platnosti datum uzavření civilního sňatku. Konvalidace se užívá v případech, kdy si oba chtějí (anebo musejí) obnovit de facto svůj slib a nevadí jim druhá svatba během jednoho manželství.
Oba případy se vztahují zejména na ty, kteří se nechávají křtít a biřmovat v dospělosti a zjišťují ex post, že jejich stávající manželství je církevně právně neplatné.

Rozvedení

Na počátku je třeba předeslat, že problematika kanonického manželského práva je opravdu široká a nedá se postihnout několika větami. Proto pouze obecně: Je dobré vědět, že cosi jako církevní rozvod vlastně neexistuje. Platně uzavřené a dokonané svátostné manželství (tedy mezi dvěma platně pokřtěnými) nelze žádným způsobem rozloučit. (Existuje možnost zneplatnění manželství anebo rozloučení nesvátostného manželství – privilegium Paulinum, či zrušení manželství in favorem fidei - tzv. Petrinum).

Po pořádku:
Každý platně pokřtěný katolík (ať věřící či nevěřící), pokud nežádal biskupa o dispens od kanonické formy uzavření sňatku, má z titulu svého křtu povinnost uzavřít sňatek před církevní autoritou. Pokud tak neučiní (z nejrůznějších důvodů), jeho sňatek je neplatný pro absenci kanonické formy. Proto další sňatek po rozvodu předchozího je možný, ovšem jen s podmínkou formálního prohlášení neplatnosti předchozího (žádá se místně příslušný biskup).
Dva nepokřtění uzavírají přirozeně platné a nerozlučitelné manželství, tudíž rozvedení z takového manželství nemohou platně uzavřít nový sňatek v kostele (existují výjimky, viz níže).

Zneplatnění manželství
Takové manželství vlastně ani nevzniklo, což konstatuje církevní soud po přezkoumání všech skutečností a zneplatňujících překážek. Takovým příkladem může být případ, kdy jeden ze snoubenců např. zatajil nějakou důležitou skutečnost, která by byla v přímém rozporu s pojetím křesťanského manželství, anebo by nějaký jeho podstatný prvek vylučoval (k takovým prvkům patří svobodné rozhodnutí, nerozlučnost, věrnost, otevřenost k potomstvu). Zde je třeba odkázat spíše na odborné publikace či Kánon církevního práva.

Privilegium Paulinum
Uplatňuje se v případě, kdy dva nepokřtění uzavřou sňatek civilní formou, poté se jeden z manželů dá pokřtít a druhý se s ním zpravidla kvůli jeho víře dá rozvést (biblická formulace: „není schopen soužití bez urážky Stvořitele“). Pokud pokřtěná strana chce později uzavřít sňatek nový (církevní), žádá se místní ordinář (biskup) o toto privilegium, čili o rozloučení předchozího nesvátostného manželství.
Vychází se přitom z doporučení sv. Pavla apoštola, aby ti křesťané, s nimiž v důsledku jejich křtu nechtějí nepokřtěné polovičky nadále setrvat v pokojném soužití bez urážky Stvořitele, nebránili v jejich odchodu. (srv. 1Kor 7,15n)
Současná praxe církve však striktně netrvá na tom, aby důvod rozvodu byl dán odporem k víře, ovšem je třeba dodržet podmínku, aby rozvod nezpůsobila strana pokřtěná, a překážkou udělení privilegia je, když se i druhá strana nechá po rozvodu pokřtít. (Tím by se platně uzavřené přirozené manželství stalo de facto (a zcela paradoxně) pro oba svátostným, byť jsou již civilně rozvedeni).

Privilegium Petrinum (zrušení manželství in favorem fidei – ve prospěch víry)
Vychází z papežské moci, delegované Kristem na Petrovy nástupce: „Cokoliv svážete na zemi… cokoliv rozvážete na zemi…“
I tak má papež má moc rozloučit pouze nesvátostné manželství, tedy nikoliv mezi dvěma pokřtěnými katolíky, a to ve prospěch víry jednoho z nich (který se buď chce nechat pokřtít a uzavřít sňatek v kostele nebo vstoupit do katolické církve a uzavřít církevní sňatek anebo chce pouze uzavřít sňatek v kostele s katolíkem).

K celé problematice viz: Nesvátostná manželství

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.