Svátost smíření a duchovní rozhovory

Bůh se na mě těší

Zažít odpuštění hříchů a možnost začít znovu, i když se člověk dostane do velmi těžké a nepříjemné situace, je skutečně krásné a životně důležité. Proto sám Ježíš Kristus předal církvi skrze apoštoly moc odpouštět hříchy. Je přirozené, že se můžu bát nebo stydět ke zpovědi chodit. Ale stojí to za to, protože to, co se ve svátosti smíření děje, je nadpřirozené. Setkávám se s milujícím Bohem, který mi odpouští a nic nevyčítá. Dokonce se na mě těší, vyhlíží mě a jde mi naproti! 

Odpuštění je zdarma

Jak víme, ty nejcennější skutečnosti jsou zdarma. Zdarma jsme dostali dar života, opravdové přátele a stejně tak se nám ve svátosti smíření nabízí přijmout otevřenou Boží náruč. Čím víc se Bohu otevřu, tím hlouběji mohu pronikat do tajemství odpuštění a Božího milosrdenství. Určitě se vyplatí takto „sebe investovat“, protože odpuštění a získaný nebeský pokoj za to jistě stojí. Ježíše Krista stály naše hříchy utrpení a smrt na kříži, zaplatil velkou cenu, ale udělal to rád, protože věděl, že bychom se sami z tohoto srabu nikdy nedostali!

Různé názvy

Svátosti smíření se někdy říká svátost obrácení, protože nás obrací k Bohu, od něhož jsme se vzdálili hříchem. Nazývá se též svátost pokání, protože zahrnuje obrácení, lítost a zadostiučinění hříšníka. Je také svátostí odpuštění, protože prostřednictvím kněžského rozhřešení Bůh uděluje kajícníkovi odpuštění a pokoj. Název svátost smíření zdůrazňuje Boží lásku, která nás s Bohem usmiřuje. (Podle Katechismu katolické církve.)

Mám zájem o svátost smíření

Toužit po zpovědi je krásná věc! Bůh se v této svátosti dotýká člověka a sesílá mu Ducha svatého, aby jej oheň Ducha očistil od všeho, co brání žít naplněným a pokojným životem. 

Svátost smíření je jenom pro pokřtěné. Základní odpuštění hříchů dostáváme totiž ve křtu. Zpověď v nás pouze "obnovuje" křestní milost, kterou v nás hřích zatemnil. Ti, kdo nejsou pokřtěni, nemohou ke zpovědi, ale mohou si s knězem domluvit duchovní rozhovor, mohou požádat o požehnání; mohou také přemýšlet o tom, zda by se nechtěli nechat pokřtít. 

Svátost smíření není duchovním rozhovorem. V rámci zpovědi je samozřejmě možné otevřít osobní nebo duchovní témata, která nás zajímají nebo trápí, ale většinou bývá užitečnější si o těchto věcech promluvit s knězem (či s jiným křesťanem či křesťankou) mimo zpověď. 

Ke zpovědi je možné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůže nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě bydliště, ale není to nezbytné. Důležité je vybrat si takového kněze, k němuž lze mít důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti. 

Pro duchovní růst je třeba, aby člověk chodil ke zpovědi pravidelně (církev stanovuje frekvenci 1x za rok jako skutečné minimum) a pokud možná ke stále stejnému zpovědníkovi. Není třeba se obávat, že se stálý zpovědník bude zlobit, že jsou mu pořád dokola omílány stejné hříchy, naopak, díky pravidelné zpovědi je možné růst ve svatosti. 

Jak se připravit?

Jistě je dobré se na svátost smíření připravit. Nebojte se a klidně si napište „tahák“. Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je možné použít některé texty Písma svatého, například:

(text se zobrazí jako celá kapitola, sledujte, prosím, jednotlivě uvedené verše)

SZ - Desatero Ex 20, 1-21; prvotní hřích Gen 3, 1-19; Kain a Ábel Gen 4, 1-15; Bůh je jediný Deut 6, 4-9; dobro a zlo Deut 30, 15-20;  Davidův hřích 2. Sam 12, 1-13; žalmy Žalm 139; Žalm 23; Žalm 25Žalm 32; Žalm 34; Žalm 130

NZ - Marnotratný syn a Marnotratný otec Lk 15, 11-32; Blahoslavenství Mt 5, 1-12;  zapření Mt 18, 21-35; největší přikázání Mk 12, 28-34; jednání s druhými Lk 6,31-38; činění pokání Lk 15, 1-10; Ježíš a hříšnice Jan 8, 1-11; nový život Kol 3,5-17; nový život Ef 5, 1-14; sjednocení s Ježíšem Řím 6, 2b-13; nový život Řím 13, 8-14; smíření s Bohem 2. Kor 5, 17-21; tělo a duch Gal 5, 16-24; slovo a život Jak 1, 22-27

Použít lze také zpovědní zrcadlo. Příklady zpovědních zrcadel na serveru Pastorace.cz  jsou tyto: ZákladníPodle manželského slibuPro motoristyPro děti; na serveru Liturgie.cz: Ve světle Božích slov; Mám zájem o svátost smíření; a další Pro ženy a dívky; Pro jinochy a muže; od papeže Františka Pečuj o své srdce!

Kdy a kde

Příležitost ke svátosti smíření je obvykle každý všední den půl hodiny před mší svatou: viz aktuální Pořad bohoslužeb nebo po domluvě s knězem. Během nedělních návštěv okolních kostelů ve farnosti se dá také domluvit čas na zpověď. Zpovídá se v kostelích nebo na faře - podle toho, kde je ten den mše svatá. Ve vrchlabském kostele sv. Vavřince je u hlavního vchodu pěkná nová zpovědní místnost, takže starší otevřené zpovědnice, kde chybělo soukromí, již nepoužíváme.

Je dobré, když se na zpověď připraví celá rodina a přijede společně. Na vrchlabské faře je v přízemí Farní místnost, kde se zpověď koná. Chodba lze využít jako čekárna, než na všechny dojde řada. Třetí adventní sobotu a jednu sobotu v postní době probíhá ve farnosti duchovní obnova, kdy je další možnost svátosti smíření. V naší farnosti zpovídá P. Jiří Šlégr.

Z myšlenek svatých

Svatý Klement Římský - Upírejme pohled na Kristovu krev a uvažujme, jak byla drahá pro Boha, jeho Otce; vždyť tím, že byla vylita za naši spásu, nabídl Bůh celému světu milost obrácení.

Svatý Augustin - Kdo uzná své hříchy a odsoudí je, souhlasí již s Bohem. Bůh odsuzuje všechny hříchy; odsoudíš-li je ty, spojuješ se s Bohem. Člověk a hříšník, to jsou dvě rozdílné věci: člověk je Boží dílo, hříšník je tvé dílo, člověče. Znič, co jsi udělal ty, aby Bůh spasil, co učinil On. Když tě začne mrzet, cos vykonal, tehdy začínají tvé dobré skutky, protože jsi odsoudil své špatné skutky. Dobré skutky začínají uznáním špatných skutků. Konáš pravdu a přicházíš ke Světlu.

Další zajímavé odkazy na toto téma

Teologie svátosti smíření; Liturgie svátosti smíření krok za krokem; Střípky z historických pramenů; Společné slavení svátosti smíření a kající bohoslužby; Biblické texty

Doporučená literatura ke svátosti smíření

Anselm Grün: Svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství 2010; 63 str.

Bruno Salvodi: Bůh je větší než tvoje srdce. O svátosti smíření trochu jinak. Karmelitánské nakladatelství 2010, 144 str.

Odborná psychologická křesťanská péče

Pro ty, kdo by chtěli využít psychologické odborné péče, zde uvádíme odkaz na internetové stránky Biskupství královéhradeckého - poradenství 

Další odkazy na křestanské poradenství - Arcibiskupství pražské

Svatý Otec Pio (1887-1968, jeden z nejpopulárnějších italských světců):

Miluj Ježíše! Ničeho se neboj! I kdyby ses dopustil všech hříchů na světě, Ježíš ti zopakuje svá slova: mnoho hříchů ti bylo odpuštěno, protožes mnoho miloval.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.