Pomazání nemocných

Mezi situace, které nás mohou niterně spojit s Bohem, patří i nemoc. Z Bible víme, jak hodně Bohu záleží na nemocných, jak velké zástupy potřebných a trpících sám Ježíš Kristus uzdravil a dotýkal se jich. Ve svátosti pomazání nemocných se i dnes Pán Ježíš prostřednictvím kněze dotýká každého nemocného a těší se na něho. 

Neváhejte a domluvte se s knězem na návštěvě nemocnýchNávštěva je možná vždy po vzájemné dohodě. Návštěva může spočívat v udělení svátostí, v rozhovoru nebo ve společné modlitbě. V případě zájmu kontaktujte kněze naší farnosti. Kněz naší farnosti pravidelně navštěvuje nemocné obvykle na 1. pátek v měsíci. V Domově pro seniory bývá také 4. čtvrtek v měsíci od 9:30 mše svatá pro nemocné.   

Pokud víte o někom, kdo by o návštěvu kněze stál, pomozte, prosím, tuto návštěvu zprostředkovat. Vybízíme také každého, kdo chodí pravidelně do kostela a „vážněji“ onemocní, aby se nebál zavolat k sobě kněze, aby mu posloužil svátostmi a pomodlil se s ním. To platí i pro ty, kteří se dostanou do nemocnice. Také člověk, který podstupuje nějakou vážnější operaci, může (a je to velmi vhodné) požádat před nástupem do nemocnice o udělení svátosti nemocných.

V naší farnosti se v neděli, která je v blízkosti 11. února - Svátek Panny Marie Lurdské  - Světový den nemocných - během nedělních bohoslužeb uděluje vážně nemocným a seniorům svátost nemocných. Zájemci o tuto svátost, pište se před tímto datem do seznamu v zákristii či na faře a připravte se na vše přijetím svátosti smíření. Možnost ke svátosti smíření je obvykle půl hodiny před mší svatou nebo po domluvě s knězem. 

Nebojte se, když kněz uděluje svátost nemocných, je to velká duchovní posila. Lidé z nejbližší rodiny si někdy mylně myslí, že po návštěvě kněze člověk umírá, ale opak je pravdou. Dokud nemocný žije (i když není při plném bvědomí), může přijmout svátost nemocných klidně i několikrát během těžké nemoci. Bůh skrze tuto svátost vždycky hojivě působí. Někdy uzdraví tělo nebo dá sílu nemoc unést, vždy posílí duši. Když k umírajícímu zavoláte kněze, nebudete si muset nikdy vyčítat, že jste mu tuto základní duchovní pomoc nenabídli.

Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných má tyto účinky: 1. spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; 2. útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; 3. odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; 4. uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; 5. přípravu na přechod do věčného života. (Zdroj: Katechismus katolické církve 1532)

Abychom si uvědomili, jak zde Bůh působí, připomeňme si slova, která pronáší kněz při tomto obřadu nad posvěceným olejem: "Požehnaný jsi, Bože, všemohoucí Otče; tys poslal na svět svého Syna pro nás a pro naši spásu. Požehnaný jsi, Bože, jednorozený Synu; ty ses stal člověkem, abys léčil naše slabosti. Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Utěšiteli; ty nám dáváš sílu, abychom snášeli utrpení."

Samotné svátostné pomazání je vlastně krásná modlitba, kdy kněz vezme posvěcený olej a maže nemocného na čele a na rukou a říká: "Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Odpověď: Amen. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Odpověď: Amen."  

Pomazání nemocných nebo léčitelé?
Zdraví je krásným Božím darem, po kterém je přirozené a správné toužit. Avšak zdraví není absolutní hodnotou: není více, než život s Bohem, není více, než život podle evangelia. Zatímco o svátosti pomazání nemocných vždy platí, že je znamením uzdravujícího Božího doteku, u léčitelů je třeba mít se na velkém pozoru, neboť nemálo z nich může využívat nejen znalostí přírody, ale též okultních sil, které člověku ve skutečnosti neprospívají, ale škodí.

Katechismus katolické církve k tomu jasně říká: Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti.(...) Proto církev věřící před (nimi) varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých.

K tomuto tématu doporučujeme články na portálu www.vira.cz

Níže v souborech ke stažení je k dispozici též instrukce Kongregace pro nauku víry z r. 2009 k nesvátostným modlitbám za uzdravení.

Pozor, pomazání nemocných nenahrazuje odbornou péči lékařů! Ale když je tato svátost udělována, Duch svatý skutečně a jistě působí. Svátost, která je účinným znamením Boží milosti, lásky a moci, je - spolu s lékařskou pomocí - nejjistějším a nejslibnějším prostředkem v našem zápase s nemocí.

Zdroj: www.liturgie.cz

Svatý Benedikt z Nursie (asi r. 480 - 547, zakladatel západního mnišství)

Péče o nemocné musí být povýšena nade všecko: Má se jim sloužit tak, jako by to skutečně byl Kristus sám. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.