Modlitby

 

Modlitba je pozvedání srdce a mysli k Bohu.   

PŘÍMÉ PŘENOSY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

 

Díky Bohu můžeme od Květné neděle 5. 4. 2020 živě vysílat o nedělích a velkých svátcích. Na přímluvu sv. Josefa se podařilo dovézt zdarma internet až do kostela sv. Vavřince. Ne náhodou je kamera umístěna u oltáře, ze kterého se právě sv. Josef na celé dění dívá! Podle Vašich reakcí jsme se dověděli, že jsme ve spojení s lidmi nejen z Vrchlabí, ale též např. z Kralup nad Vltavou, Pardubic, Hluku, Strážnice, Sudoměřic, Malých Svatoňovic, Třebechovic pod Orebem, Lysé nad Labem, Hostinného, Studence, Brozan, Rábů, Dolní Dobrouče, Lánova, Špindlerova Mlýna, Prahy, Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Havlíčkova Brodu, Dolní Branné, z Francie, Běloruska a Slovenska.

Kdo by chtěl přispět na provoz bohoslužeb v kostele a zajištění živého vysílání, může případné dary zasílat na náš účet č. 1187204349/0800, kde uvedete VS (variabilní symbol) 999. Děkujeme. 

PUTOVÁNÍ SV. JOSEFA PO NAŠICH DOMÁCNOSTECH

K Roku svatého Josefa jsme připravili putovní sošku sv. Josefa, která putovala po domácnostech a kterou si mohou i nyní zájemci půjčovat do svých domovů k modlitbě. U sošky jsou přiložené modlitby (přehled možností pro získání plnomocných odpustků platil jen pro rok 2021). Zájemci si mohou sošku půjčit ve farní kanceláři.

Děkujeme všem, kteří pozvali sv. Josefa do svých domácností. Soška sv. Josefa začala bez přestání putovat od 9. května a za 7 měsíců navštívila 27 rodin z různých měst a obcí – Vrchlabí, Dolní Branná, Dolní Lánov, Lánov, Horní Lánov, Klášterská Lhota, Poniklá a Benecko. Rok svatého Josefa skončil ve 8. prosince 2021.

OBLÍBENÉ MODLITBY II. ke sv. Josefovi   

Modlitba papeže Františka

Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.

Modlitba důvěry ke sv. Josefovi

Svatý Josefe, nejčistší snoubenče Panny Marie a můj milovaný ochránce: nikdy nebylo slýcháno, aby kdokoliv Tě vzývá a o Tvou pomoc prosí, nebyl potěšen. Povzbuzen touto nadějí přicházím k Tobě a svěřuji se Ti s celou svou důvěrou. Neodvracej se od mých modliteb, pěstoune Vykupitele, ale přijmi je laskavě a vyslyš je. Amen.

Modlitba v naléhavé potřebě

Svatý Josefe, Tvoje moc se rozprostírá nad všemi lidskými záležitostmi. Ty dokážeš uskutečnit i to, co se zdá být nemožné. Pohlédni s otcovskou láskou na veškeré potřeby mé duše i těla. Vypros mi u Boha milost, o kterou tě s důvěrou prosím: (…). Amen.

OBLÍBENÉ MODLITBY I.

Ranní modlitba

Ó Bože, celou tuto noc zas chránila mě Tvoje moc. Buď za to ctěn a veleben a prosím Tě: i tento den Ty dobrý, svatý Otče můj, mě hříchu, smrti ochraňuj! Myšlenky, slova, skutky své chci obětovat ke cti Tvé. Maria, Matko přemilá, přimluv se za mě u Syna, jehož nechť chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen čas. Amen.

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil do nového dne. Je to Tvůj dar…                                     (modlitba Jana XXIII.)

Večerní modlitba

Dřív, nežli ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď věčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den. A jestli v čem jsem pochybil, prosím Tě, bys mi odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude při mně stát. Maria, Boží Rodičko, ó chraň mne, chraň mne, Matičko! A Ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, dobro nejvyšší, v Tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen.

S Božským dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti a nás celou noc (den) ochraňovati Všemohoucí a Milosrdný Otec, Syn a Duch Svatý Amen!

Před prací

Můj dobrý Ježíši, kéž má duše uslyší hned zrána Tvůj milý hlas, že mé práci požehnáš. Žehnáš všem pracujícím, vroucně se modlícím, žehnej též mé práci, ať svůj smysl neztrácí, vždyť bez Tvého požehnání, marné lidské namáhání. Amen.

Před jídlem

Požehnej, Bože, tyto dary, které dostáváme z Tvé ruky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po jídle

Děkujeme Ti, Bože, za tyto dary! Bylo to dobré!

Oblíbené modlitby začaly vznikat v roce 2020, kdy lidé mohli přinést do společného právě ty modlitby, které mají sami vyzkoušené. Bylo zajímavé zjistit, že např. oblíbené modlitby místního osmdesátiletého farníka zaznívaly v dětství také v rodině u našeho kněze. V kostele jsou oblíbené modlity zdarma k dispozici na malých kartičkách. 

Modlitba babiček

Otče svatý, nevyčerpatelný zdroji života a původce všeho dobra, velebíme Tě a děkujeme Ti, že jsi nám dal naše děti a vnuky. Na přímluvu svaté Ludmily, patronky babiček, Tě prosíme: pomáhej jim, ať žijí tak, jak se Tobě líbí, chraň je ode všeho zlého a dej jim své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Tuto modlitbu se mohou modlit babičky nejen o svátku patronky babiček sv. Ludmily 16. září ale kdykoliv během roku.

DUCHOVNÍ OBNOVY 

V době adventu a postu zveme do naší farnosti hosty, kteří se s námi dělí o své duchovní bohatství. Program si připravuje pozvaný host na určité téma. Během duchovní obnovy je možné přijmout svátost smíření. Adventní duchovní obnovu pořádáme na 3. sobotu v době adventu. Postní duchovní obnovu připravujeme před Velikonočními svátky. Více o duchovních obnovách najdete v aktuálním Kalendáři akcí farnosti.

Duchovní obnovy se konají také v horském středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně, odkaz najdete zde.  Jsou to třeba Adventní víkendy ticha, které probíhají během prního a druhého adventního víkendu na špindlerovské faře. Své místo zde mají i Duchovní obnovy pro mabnželské páry. Párům se věnujeme od čtvrtečního večera do nedělního oběda.

Na všechny naše duchovní obnovy Vás srdečně zveme!

CHVÍLE CHVAL

Dle zájmu  je po mši svaté od 18:00 ve Vrchlabí modlitební setkání Chvíle chval před svatostánkem. Po mši svaté (asi 20 minut) do 19:00 zpíváme, hrajeme a chválíme Pána před svatostánkem. 

„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.“  Zj 4,11

 9 PRVNÍCH PÁTKŮ

Poselství, které se šíří z francouzského kláštera Navštívení Paray-le-Monial od druhé poloviny XVII. století nás všechny zve, abychom byli Pánu Ježíši více vděční za jeho Lásku. On sám říkal Markétě Marii Alacoque: „Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk lidí své přátelství a svoji lásku?“ A ona odpověděla: "Ano, chci."  

Pán si přeje přitahovat naše srdce ke svému Nejsvětějšímu Srdci, aby více hořela Láskou. Těm, kdo budou Jeho Nejsvětější Srdce uctívat, pak zaslibuje těchto 12 úžasných skutečností:

 1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách.
 2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
 3. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.
 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvláště v hodině smrti.
 5. Hříšnici najdou v mém Srdci pramen milosti a nekonečné moře milosrdenství.
 6. Duše vlažné se stanou horlivými.
 7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
 8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
 9. Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.
 10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
 11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou navždy v mém Srdci.
 12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

V kostele sv. Vavřince máme maketu malého kostelíčka, do kterého mohou lidé vhazovat lístky se svými prosbami a modlitebními úmysly také k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V době slavení 9 prvních pátků uctíváme při adoraci Nejsvětější Srdce Ježíšovo.

Pokud jste v požehnaném stavu a čekáte mininko, vykonejte si pobožnost 9 prvních pátků. Je vyzkoušené, že sám Ježíš si vezme těhotenství do své nebeské ochrany. 

ADORACE

Adorace kromě jiného souvisí se slavením 9 prvních pátků. Každý 1. pátek v měsíci je proto ve Vrchlabí po mši svaté od 18:00 v kostele sv. Vavřince (nebo v zimním období na faře v kapli sv. Antonína Poustevníka) adorace, aby věřící mohli slavit 9 prvních pátků po sobě.

ŽIVÝ RŮŽENEC 

Kromě měsíců května a října, které jsou v katolické církvi spojeny s Pannou Marií prostřednictvím modlitby růžence a věřící se modlí růženec asi půl hodiny před nedělní mší svatou, je v naší farnosti také společenství lidí zapojených do „živého růžence“. Zatím se takto modlí více než 60 farníků. Přesná hodina není určena, ale je pěkné, že denně se společně tito lidé pomodlí za své i jiné potřeby několik růženců. Kdo byste se chtěl do této aktivity zapojit a zavázat se k modlitbě 1 desátku růžence denně, přihlaste se ve farní kanceláři, přihlášky jsou i v kostele. Další podrobnosti sdělíme osobně na základě odevzdané přihlášky. Prohlédněte si také přílohu v dolní části této stránky.

Když se rodina modlí pohromadě, drží pohromadě.  

KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek v postní době se modlíme křížovou cestu půl hodiny před začátkem mše svaté v 18:00 ve Vrchlabí. Během křížové cesty je příležitost k svátosti smíření. V Dolním Lánově je křížová cesta půl hodiny před začátkem postní nedělní mše svaté a v ostatních kostelích dle zájmu. 

Zajímavé video s křížovou cestou Děti dětem je zde.                        

MÁJOVÉ

Májové pobožnosti slavíme ve všech kostelích vždy na závěr nedělních bohoslužeb během měsíce května. V kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí jsou májové pobožnosti k Panně Marii také každé květnové úterý od 18:00. 

PUTOVÁNÍ PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA PO RODINÁCH

V adventním a vánočním čase necháváme putovat po domácnostech sošku Pražského Jezulátka. Ti, kdo Jezulátko pozvou k sobě domů, se pak mohou chvíli ztišit a modlit v jeho blízkosti. Tuto malou sošku si můžete zapůjčit kdykoliv během roku. Součásti taštičky jsou modlitby k Pražskému Jezulátku. 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Za nemocné se modlíme ve shromáždění při bohoslužbách. Nemocné navštěvuje pravidelně každý 1. pátek v měsíci kněz, modlí se s nimi a v případě zájmu jim uděluje svátost nemocných. Ozvěte se knězi a domluvte si jeho pravidelnou nebo jednorázovou návštěvu u Vás. Ježíš říká: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."

ŽEHNÁNÍ

Žehnání je skutečně posvátným znamením. Zvěstování Božího slova  má povzbudit víru těch, kteří jsou přítomni. Při obřadu žehnání je chválen Bůh a lid v čele s knězem si vyprošuje pomoc skrze Krista v Duchu svatém. (zdroj: liturgie.cz)

V naší farnosti žehná kněz:

 • domy, byty, pracoviště, hotely, pensiony, školy, třídy apod.
 • školákům a studentům - na začátku a konci školního roku
 • motorkářům - na začátku letní sezóny (více v Kalendáři akcí farnosti)
 • dědečkům - na svátek sv. Jáchyma 26. července
 • babičkám - na svátek sv. Ludmily 16. září
 • manželům a rodinám - na Svátek sv. Rodiny 29. prosince

V kostele také najdete nádobu se svěcenou vodou, ze které si můžete natočit vodu do skleničky a odnést domů.  Je možné si nechat požehnat i Bible, křížky, medajlky a devocionální předměty určené k osobní potřebě.

Žehnají se také hromničky (2. února), kočičky (na Květnou neděli), velikonoční pokrmy (Neděle vzkříšení) a další předměty. Uděluje se i Svatoblažejské požehnání (3. února) a balzám Božího milosrdenství - na 2. neděli velikonoční.

Požehnání není nikdy dost!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení